March 12, 2009

10 hadiah di dunia - untuk orang yang bertaqwa

1. Sentiasa mendapat petunjuk
"Mereka itu (orang-orang yang bertaqwa) yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka orang-orang yang beruntung." (al-Baqarah:5)

2. Diberi penyelesaian kepada masalah
" Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya akan diberikannya jalan keluar." (at-Thalaq:2)

3. Dipermudahkan segala urusan
" Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusannya." (at-Thalaq:4)

4. Mendapat rezeki daripada sumber yang tidak terduga
" ... dan memberinya (orang bertaqwa) rezeki dari sumber yang tidak terduga." (at-Thalaq:3)

5. Dikasihi Allah (dengan itu turut dikasihi malaikat dan manusia)
" Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa." (Ali Imran:76)

6. Mendapat keberkatan dari langit dan bumi
" Jika seluruh penduduk sebuah negeri itu beriman dah bertaqwa, nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi." (al-A'raf: 96)

7. Mendapat keselamatan, pertolongan dan perlindungan dari Allah
" Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertaqwa." (al-Fussilat:18)
" .. dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah berserta (menolong dan melindungi) orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 194)

8. Mendapat kemenangan
" Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan." (an-Naba:31)

9. Terpelihara daripada tipu daya musuh
" Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu." (Ali Imran: 120)

10. Diberikan furqan (petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah)
" Jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan berikan kepadamu Furqan." (al-Anfal: 29)

- Anis Mac 2009-
------------------------

Menurut para Ulamak, Taqwa itu adalah menuruti perintah AllahS.W.T. dan meninggalkan larangan-Nya lahir dan batin, serta merasakan bahawa kebesaran yang hakiki adalah bagi Allah S.W.T.yang patut kita merasakan kehebatan, kekuatan, ketakutan dan kegerunan terhadap-Nya.

ITTAQULLAH!!

No comments: